[Anasayfa] [Hakkmzda] [Dosya] [letiim] [Sendika.Org]
 
lke Arivi:
Arjantin
Bolivya
Brezilya
Dominik Cumhuriyeti
Ekvador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Kolombiya
Kostarika
Küba
Latin Amerika Genel
Meksika
Nikaragua
Panama
Paraguay
Peru
Porto Rico
Surinam
Uruguay
Venezüella
Þili


Tema Arivi:
Anti-ALCA & Anti-Kapitalizm hýzlý okuma 7 günde ingilizce Dizi izle,full dizi izle,
Ekoloji & Tarým escort escort bayan istanbul escortbets10seo linux hack
Emperyalizm, Direniþ & Kýtasal Bütünleþme
Gençlik hareketleri
Kadýn & Cinsel Özgürlük Hareketleri
Kamulaþtýrma
Seçimler & Partiler
Toplumsal Eðitim & Toplumsal Saðlýk
Yerli Halklar & Otonomi
Ýnsan Haklarý
Ýsyan, Devrim & Sosyalizm


Yazar Arivi:
Alan Woods
Christian Parenti
Cüneyt Göksu
Eduardo Galeano
Federico Fuentes
Fidel Castro Ruz
Güneþ Çelikkol
James Petras
Metin Yeðin
Tom LewisArjantin'de yeni bir toplu mezar –Aykan Sever
- - 18 Aralk 2011
Arjantin'de cunta döneminde Tucuman'da sivil halký katletmekle suçlanan Bussi, geçen ay yargýlanýrken öldü, sýrlarýyla gömüldü; Tucuman'da büyük olasýlýkla Pussi'nin gerçekleþtirdiði bir katliamýn izi ortaya çýkarýldýArjantin'in Tucuman eyaletinde Arsenal Miguel de Azcuenega diye adlandýrýlan eski askeri bölgede içinde en az 15 kiþiye ait iskeletin bulunduðu bir toplu mezar açýða çýkarýldý. Cesetlerin iþkence sonrasý, canlý ya da ölü olarak bulunan bu çukura gömüldüðü düþünülüyor.

Bölgede çalýþmalarý Arjantin Patolog Antropologlar Ekibi (EAAF) ile Tucuman Disiplinlerarasý Arkeoloji ve Antropoloji (GIAAT) grubu birlikte yürütüyor. Ekip toplu mezarýn varlýðýný 14 Aralýk günü duyurdu.

Bu ekip daha öncede Tucuman'ýn baþka bir bölgesinde bir toplu mezar açýða çýkartmýþtý. Mezardakilerin DNA testi sonucu kimliklerine ulaþýlabilmiþti. Bunlardan biri eyaletin Peronist senatörü Guillermo Vargas Aignasse'ye aitti.

Son bulunan mezarýn bölgede cunta öncesinde ve sýrasýnda terör estiren Antonio Domingo Bussi'nin eseri olduðu düþünülüyor.

Bussi yargýlamalarý sürmekteyken geçen ay öldü ve sýrlarýyla birlikte gömüldü. Tucuman eyaletinde cunta öncesi çeþitli sol gerilla örgütleri etkindi. Ayný zamanda yerli nüfusun yoðun olduðu bir bölge.

Cunta öncesi 1970'lerin ilk yýllarýnda Bussi komutasýndaki askeri birlikler, yerli halka ve devrimcilere yönelik acýmasýzca katliamlara giriþirler, 1975'te katliam doruk noktasýna ulaþýr. Cunta sýrasýnda (1976-1983) ise bu terör hedefini iyice sýradan insanlara yöneltir. Bu nedenle Tucuman'da yeni toplu mezarlarýn bulunmasý bekleniyor

Amerikalararasý Ýnsan Haklarý Komisyonu'nun (CDIH) arþivinden cuntanýn katliamlarýný belgeleyen yeni 130 fotoðraf çýktý.

Geçtiðimiz günlerde Amerika Birleþik Devletleri (ABD) merkezli insan haklarý örgütü CDIH, bir istisna yaparak, iþkencehane olarak kullanýlan ESMA (Escuela de Mecanica de la Armada) ile ilgili 65 kasa dolusu belgelik arþivini açmaya karar vermiþti. Bunlardan bir kýsmý ESMA ile ilgili sürmekte olan davanýn yargýçlarýna iletildi.

Basýna yansýdýðý kadarýyla, iletilen belgeler arasýnda 130 fotoðrafta bulunuyor. Fotoðraflar iþkenceli ölümlerin belgelenmesinin yaný sýra, elleri ve ayaklarý baðlý insanlarýn Rio De La Plata ýrmaðýna fýrlatýldýðýný da belgeliyor.

Yazýlý belgelerse yine bu bilgileri doðrular nitelikte. Belgelerin bir kýsmý dönemin Uruguay istihbarat teþkilatýndan elde edilmiþ. Arþivlerin kalan kýsmýnda da, dönemin devleti terörünün yeni suçlarýyla karþýlaþýlmasý bekleniyor.

Burada karþýmýza bir soru çýkýyor: 6-20 Eylül 1979'da CDIH komisyonunun Arjantin ziyareti sýrasýnda toplanan bu belgeler, neden o tarihte açýklanmadý?

Buna þu an verilen yanýt bazý "yanlýþ" ve "gizli" bilgileri ifþa etmemek için CDIH'ýn da baðlý olduðu Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) tarafýndan 1980'de yasaklanmasýymýþ.

Peki, o zaman, 1979'da CDIH Arjantin devletinin uyguladýðý terörle ilgili bir rapor yayýnlasaydý acaba kaybedilmiþ olan 30 bin kiþiden bir kýsmý kurtulamaz mýydý?

Kaynak: Bianet

Fotogaleri

EZLN Kamplarnda 75 Gn

Telesur

Telesur Canl Yayn

Prensa Latina

Latin Amerika Haber Ajans

Bolivarsomostodos

Bolivarsomostodos
Trke

Balantlar

Desde El Sur

Ansiklopedik

Ansiklopedik Bilgiler
Wikipedia

Biliyor musunuz?
Honduras Anayasasý'nýn 3. Maddesi'nin, silahlý bir gücün iktidarý ele geçirmesi halinde halka Ýsyan hakký tanýdýðýný biliyor muydunuz?
 
  Tm ierik kaynak gstermek kouluyla izin almadan kullanlabilir. copyLEFT by Sendika.Org