[Anasayfa] [Hakkımızda] [Dosya] [İletişim] [Sendika.Org]
 
Ülke Arşivi:
· Arjantin
· Bolivya
· Brezilya
· Dominik Cumhuriyeti
· Ekvador
· El Salvador
· Guatemala
· Guyana
· Haiti
· Honduras
· Kolombiya
· Kostarika
· Küba
· Latin Amerika Genel
· Meksika
· Nikaragua
· Panama
· Paraguay
· Peru
· Porto Rico
· Surinam
· Uruguay
· Venezüella
· Þili


Tema Arşivi:
· Anti-ALCA & Anti-Kapitalizm hýzlý okuma 7 günde ingilizce Dizi izle,full dizi izle,
· Ekoloji & Tarým escort escort bayan istanbul escortbets10seo linux hack
· Emperyalizm, Direniþ & Kýtasal Bütünleþme
· Gençlik hareketleri
· Kadýn & Cinsel Özgürlük Hareketleri
· Kamulaþtýrma
· Seçimler & Partiler
· Toplumsal Eðitim & Toplumsal Saðlýk
· Yerli Halklar & Otonomi
· Ýnsan Haklarý
· Ýsyan, Devrim & Sosyalizm


Yazar Arşivi:
· Alan Woods
· Christian Parenti
· Cüneyt Göksu
· Eduardo Galeano
· Federico Fuentes
· Fidel Castro Ruz
· Güneþ Çelikkol
· James Petras
· Metin Yeðin
· Tom LewisArjantin´e terörle mücadele kanunu -Aykan Sever
- - 07 Ocak 2012
Kirchner iktidarýnýn meclisten geçirdiði anti-terör yasasý, herhangi bir protesto gösterisi ya da gazetecilik faaliyetinin ´terör´ kapsamýna alýnabilmesine olanak tanýyor. Bu yasa Türkiye´ye hiç de yabancý deðil.

Ernesto Laclau´nun "hakiki sol bu" diyerek "kutsadýðý" Kirchner iktidarýnýn heybesinden çýka çýka ilkel bir "anti-terör" yasasý çýktý. Geçtiðimiz yýlýn son günlerinde hýzla onaylanan yeni yasa gerekçesi çok açýk olmamakla birlikte, diðer ülkelerdeki muadilleri gibi her tür anti demokratik uygulamaya müsait bir zemin sunuyor. Yasa hükümet taraftarý olan "sol" kesimlerde dahil olmak üzere demokrat kamu oyunda tepkiyle karþýlandý.

Bir süredir hükümetin yan kuruluþu gibi faaliyet gösteren Plaza de Mayo Anneleri de bunlarýn arasýnda yer alýyor. Oldubittiye getirilen yasanýn, Baþkan Cristina Kirchner tarafýndan veto edilmesi isteðiyle, Casa Rosada önünde bir protesto gösterisi gerçekleþtirildi. Fakat Kirchner oralý dahi olmadý.

Yeni yasayý henüz kamuoyu önünde savunan olmasa da eleþtiriler bol. Eyalet parlamenteri Alicia Gutierrez, yasayý Arjantin´de 1902 de çýkarýlan "Cane Yasasý"na benzetiyor.

Cane Yasasý 1910´da yapýlan "Direniþ Yasasý"yla tamamlanmýþ. Her iki kanun da o dönem anarþist ve sosyalist iþçilerin toplu tutuklanmalarýna ve katledilmelerine yol açmýþ. Gutierrez yine çeþitli örnekler vererek yasayý, son diktatörlük döneminde (1976-1983) devlet terörünü meþrulaþtýrmak için çýkarýlan çeþitli yasalara benzetiyor.

Bu eleþtirilere Yargýtay üyesi Raul Zafforani de "Bu yasayla herhangi bir protesto, gazetecilik faaliyeti de pekâlâ ´terör´ kapsamýna alýnabilir" diyerek destek çýkýyor.

"Ulusal egemenliðe zarar verme" ve "baþka kiþilerin haklarýný ihlal" gibi muðlâk tanýmlamalara yaslanmak olsa olsa her þeyi kolayca "terör" torbasýna doldurmaya yol açar diyor. Ayrýca yasayý toplumsal muhalefete dönük bir tehdit ve þantaj olarak yorumluyor.

Son bir iki yýl içerisinde Arjantin´de hayat pahalýlýðý ve enflasyon oranlarý bir hayli yükseldi. Hükümetin sosyal yardým politikalarýnýn bu iþe ilaç olma olasýlýðý yok. Her gün onlarca gösteriye sahne olan özellikle Buenos Aires sokaklarý çatýþmalara gebe. Polisin farklý eyaletlerde direniþçilere dönük eylemlerinde öldürmeye kadar varan tavýr sergiliyor.

Ulusal hükümet bir süredir özellikle sendikal hareketi kriminalize etme eðiliminde. Bu doðrultuda tanýnmýþ bazý solcu sendikacýlarý hapse göndermekten de yüksünmüyor. Devlet bu yeni yasayla baskýcý faþizan uygulamalarýna meþru zemin bulma arayýþýnda.

Cuntacýlarýný yargýlama konusunda hani neredeyse dünyaya örnek olan Kirchner hükümetinin, cuntacýlarýn yasalarýna sarýlmasý ise tarihin ayrý bir cilvesi olsa gerek.

Rosario´da üç devrimci öldürüldü
Rosario kentinde, yýlýn ilk günü Dario Santillan Halk Cephesi (FPDS) üyesi Jonathan Brasante (17), Claudio Suarez (19), Adrian Leonel Rodriguez (21) kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan öldürüldü. Saldýrýnýn mafya tarafýndan gerçekleþtirildiði öne sürülüyor. Yine tetikçilerin ve azmettiricilerin karanlýkta kalacaðý türden bir katliama benziyor.

Dario Santillan Halk Cephesi adýný 2002 de devlet tarafýndan öldürülen bir militandan alýyor. 2004´te kurulan Cephe, Arjantin´deki yaygýn halk hareketlerinden biri. Birçok yaklaþýmýn sentezinden oluþan anlayýþlarýný, anti-emperyalist, anti-kapitalist ve erkek egemenliði karþýtý olarak tanýmlýyorlar. (AS/HK)

Kaynak: Bianet

Fotogaleri

EZLN Kamplarında 75 Gün

Telesur

Telesur Canlı Yayın

Prensa Latina

Latin Amerika Haber Ajansı

Bolivarsomostodos

Bolivarsomostodos
Türkçe

Bağlantılar

Desde El Sur

Ansiklopedik

Ansiklopedik Bilgiler
Wikipedia

Biliyor musunuz?
"Küba'ya 16 Eylül 2009'da resmi ziyarette bulunan Hýrvatistan Devlet Baþkaný Stjepan Mesic, adayý ziyaret eden ilk Avrupalý Devlet Baþkanýdýr."
 
  Tüm içerik kaynak göstermek koşuluyla izin almadan kullanılabilir. copyLEFT by Sendika.Org