[Anasayfa] [Hakkýmýzda] [Dosya] [Ýletiţim] [Sendika.Org]
 
Ülke Arţivi:
· Arjantin
· Bolivya
· Brezilya
· Dominik Cumhuriyeti
· Ekvador
· El Salvador
· Guatemala
· Guyana
· Haiti
· Honduras
· Kolombiya
· Kostarika
· KĂĽba
· Latin Amerika Genel
· Meksika
· Nikaragua
· Panama
· Paraguay
· Peru
· Porto Rico
· Surinam
· Uruguay
· VenezĂĽella
· Ăžili


Tema Arţivi:
· Anti-ALCA & Anti-Kapitalizm hĂ˝zlĂ˝ okuma 7 gĂĽnde ingilizce Dizi izle,full dizi izle,
· Ekoloji & TarĂ˝m escort escort bayan istanbul escortbets10seo linux hack
· Emperyalizm, DireniĂľ & KĂ˝tasal BĂĽtĂĽnleĂľme
· Gençlik hareketleri
· KadĂ˝n & Cinsel Ă–zgĂĽrlĂĽk Hareketleri
· KamulaĂľtĂ˝rma
· Seçimler & Partiler
· Toplumsal EĂ°itim & Toplumsal SaĂ°lĂ˝k
· Yerli Halklar & Otonomi
· Ăťnsan HaklarĂ˝
· Ăťsyan, Devrim & Sosyalizm


Yazar Arţivi:
· Alan Woods
· Christian Parenti
· CĂĽneyt Göksu
· Eduardo Galeano
· Federico Fuentes
· Fidel Castro Ruz
· GĂĽneĂľ Çelikkol
· James Petras
· Metin YeĂ°in
· Tom LewisArjantin maden talanĂ˝na direniyor –Aykan Sever
- - 15 Ocak 2012

Arjantin son günlerde Türkiye'nin HES'ler ve maden aramalarýyla hiç de yabancýsý olmadýðý bir süreçle karþý karþýya. Gözünü altýn-gümüþ bürümüþ bir takým uluslararasý þirketler, Arjantin'de de doðaya saldýrýyor

 

Geçtiðimiz hafta Arjantin'in Chubut, La Rioja, Catamarca ve Rio Negro adlý dört eyaletinde maden aramalarýna karþý direniþler gündeme geldi.

 

Bu alanlarýn tamamý ulusal parklar içerisinde ya da doðal koruma alanlarýna dahil. Bu alanlar aslýnda öyle sýký korunuyor ki; örneðin siz Patagonya'ya* topraklarýnda olan Chubut ya da Rio Negro'ya yanýnýzda bir elma dahi götüremezsiniz. Fakat ulusal hükümet ve eyalet hükümetleri aldýklarý önemli meblaðlar tutan vergiyi gerekçe göstererek -ki aslýnda rüþvet diye tanýmlayabiliriz bu vergiyi- maden aramalarýna müsaade ediyor.

 

Esquel (Chubut) örneði bize olan biteni özetliyor.

 

2002 yýlýnda yine bu bölgede Meridian Gold þirketi maden arama giriþiminde bulunuyor. Halk yürüttüðü baþarýlý bir kampanyayla, madenci þirketin çekip gitmesini saðlýyor.

 

Chubut Eyaleti Meclisi 5001 sayýlý kanunla eyalette bu tür çalýþmalarý yasaklýyor. Ancak 2007'de þirket ad deðiþtirerek yeni hamlelerde bulunuyor ve yine direniþ kazanýyor.

 

Þimdilerde Yamana Gold adlý bir Kanada þirketi yerel hükümetin desteðiyle bölgede maden aramak istiyor. Catamarca bölgesinde de ayný þirket karþýmýza çýkýyor.

 

Bu bölgelerde yaþayan insanlar kendi oluþturduklarý meclisler etrafýnda örgütlendiler. Güneyde özellikle direniþlerin baþýný yerli Mapuche ve Tehuelche topluluklarý çekiyor.

 

Göstericilerin karþýsýnda ise her yerde olduðu üzere yine polis var. Direniþçiler polisin olasý þiddet kullanýmýna karþý yanlarýnda machete**, kazma ve týrmýklar taþýyor.

 

Bölge halký maden aramalarý nedeniyle yeraltý sularýnýn kirleneceði ve doðayý tahrip edeceði düþüncesi savunuyorlar. Nitekim gerçekte yakýn çevrelerinde bunun onlarca örneði mevcut. Kirchner hükümeti bu konularda fazlasýyla hevesli.

 

Daha önce çeþitli maden aramalarýna göz yumduðu gibi, Calafate'de buzullarýn olduðu bölgede topraklarý satýþa çýkarak ve maden izinleri vererek, doðanýn yýkým sürecini hýzlandýrmaktan tepkilere raðmen beis duymuyor.

 

Önemli problemlerden bir diðeri ise eyalet yönetimleri. Federal sistemin geçerli olduðu eyaletler adeta birer feodal beylik. Topraklarýn çoðunun sahibi olan aile bütün idari kurumlarýnda sahibi. Buralarda yerli, kadýn ve iþçi olmak ayrýmcýlýða tabi tutulmak için yeterli. Hele bunlarýn üçüne birden sahipseniz, artýk Allah kurtarsýn.

 

Ülkemizde de yürütülen, özerklik federasyon tartýþmalarý yer yer biçimin kerametine fazlasýyla bel baðlayan bir görünüm arz ediyor. Belki de önemli olan nasýl bir toplumsal zeminde demokrasinin inþa edileceðidir.

 

Arjantin solunun doðanýn yaðmalanmasýna karþý çabalarý yetersiz. Özellikle kuzeyde milyonlarca hektar topraðý iþgal eden baþta soya olmak üzere GDO'lu ürünler hakkýnda.

 

GDO'lu ürünlerin canlý hayatýna bütün verdiði zararlarý bir kenara býraksak dahi insanlýðýn köleleþtirilmesinde önemli bir yeri olduðu kabullenilmesi gereken bir durum. Örneðin, Arjantin'den GDO'lu ürünlerin en büyük alýcýsý Çin.

 

Dolayýsýyla görece ucuz olarak Çinli iþçinin sofrasýna ulaþan GDO'lu soya, daha sonra ucuz ürünlere dönüþerek bütün dünya pazarýný kaplýyor. Böylelikle kölelik zincirleri insanlarýn sadece el ve ayaklarýný deðil giderek bütün vücudunu sarýyor.

 

Yine de Fernando Solanas'Ă˝n liderliĂ°ini yaptýðý Proyecto Del Sur'un (GĂĽney Projesi) belli ölçülerde uĂ°raĂľ verdiĂ°ini belirtelim. AyrĂ˝ca Nobel Barýþ Ă–dĂĽlĂĽ(1980) sahibi Adolfo Perez Esquivel maden aramalarĂ˝na karþý yetkililere hitaben açýk bir mektup yayĂ˝mlayarak "Direniþçileri suçlu ilan ederek , sermayedarlarĂ˝n onlarĂ˝n yaĂľamĂ˝ ĂĽzerine despotluk yapmasĂ˝na izin veremezsiniz" diye seslendi.

 

Bu konularda uðraþ veren bir diðer aydýnsa eskiden Montoneros militaný olan Miguel Bonasso. Bonasso bir dönem önce Kirchner hükümetinin parlamenteri fakat kendi partisinin doða katliamlarýný onaylayýcý tavýrlarýna itiraz ederek partisini býrakan bir isim ayný zamanda. Artýk mesaisini bu konularda kamuoyu oluþturmaya adamýþ durumdu.

 

Güney Amerika ekonomilerinin hemen hemen tamamý, tek tip ürün üzerinden endüstri tarýmý ve doðal kaynaklarýn yaðmalanmasýna dayanýyor. Arada istisnalar olmakla birlikte, siyasal iktidarlarda kapitalizmin bu saldýrgan politikalarýný destekler durumdalar.

 

Geçen aylarda yine bir maden þirketinin istikbalini karartmama adýna Peru'da bir bölgede sýkýyönetim ilan eden Baþkan Ollanta Humala bunun bir örneði.

 

Sözün özü dünyanýn her köþesinde süreç benzer biçimde iþliyor; yerküreyi yok etmeye teþebbüsten yargýlanmalarý gereken "modern barbarlar için Arjantin, Türkiye ya da Peru fark etmiyor. Bu nedenle doðanýn yaðmasýna karþý direnenlerin yeni bir enternasyonale ihtiyacý var.

 

 

 

* Patagonya Arjantin'de Rio Colorado nehrinin güneyini oluþturan uçsuz bucaksýz steplerin hakim olduðu bölgeye verilen addýr. Burasý doðal koruma alaný ilan edilmiþ uzun zaman önce. Yaban hayatý iyi kötü korumakta olup bölgenin en önemli geliri turizmdir. Fakat "para" buralara da bir yolunu bulup dalmýþtýr. Birer felaket tablosu olarak çeþitli madenler ve petrol kuyularý halen iþlemekte.

 

** Orta Amerika'da kullanýlan bir cins pala.

 

Kaynak: Bianet


Fotogaleri

EZLN Kamplarýnda 75 Gün

Telesur

Telesur Canlý Yayýn

Prensa Latina

Latin Amerika Haber Ajansý

Bolivarsomostodos

Bolivarsomostodos
Türkçe

Bađlantýlar

Desde El Sur

Ansiklopedik

Ansiklopedik Bilgiler
Wikipedia

Biliyor musunuz?
"Küba'ya 16 Eylül 2009'da resmi ziyarette bulunan Hýrvatistan Devlet Baþkaný Stjepan Mesic, adayý ziyaret eden ilk Avrupalý Devlet Baþkanýdýr."
 
  Tüm içerik kaynak göstermek koţuluyla izin almadan kullanýlabilir. copyLEFT by Sendika.Org